zestaw logotypów unijnych

Projekty

 

 

Firma Łukasz Lis Pipe Control realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności w firmie Łukasz Lis Pipe Control.

Cele projektu:
– realizacja zakresu rzeczowego wniosku poprzez zakup przenośnego systemu do telewizyjnej inspekcji kanalizacji
– rozwój działalności poprzez wprowadzenie innowacji produktowej w postaci usługi: Inspekcja TV przewodów rurowych w technologii Full HD
– poprawa poziomu technologicznego firmy działającego w sektorze MŚP, poprzez zakup nowoczesnych maszyn
– zwiększenie zatrudnienia.

Planowane efekty projektu:
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 797 844,68 zł
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1 szt.
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 3 EPC
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni 3 EPC

Wartość projektu ogółem: 1 443 160,23 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 645 315,55 zł

1.4 POPW – WZÓR NA KONKURENCJĘ

Firma Pipe Control  Łukasz Lis realizuje projekt:

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

Cel projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy PIPE CONTROL poprzez wzornictwo”

Wartość projektu: 109 470,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 89 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 75 650,00 PLN

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości


Łukasz Lis Pipe Control realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pn. „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnej usługi kompleksowej renowacji kanalizacji”
w ramach Poddziałania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie – Rozwój MŚP” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0239/19-00 z dnia 15.02.2022

Wartość projektu ogółem: 5 325 900,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE:  2 593 500,00 zł

Cele projektu: wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy 

Planowane efekty: wprowadzenie innowacyjnej usługi: kompleksowa renowacja kanalizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV wraz z renowacją studni w ramach jednego systemu renowacyjnego