Pipe Control Łukasz Lis

Projekty

Wzrost konkurencyjności firmy PIPE CONTROL poprzez wzornictwo – wdrożenie Strategii Wzorniczej

ŁUKASZ LIS PIPE CONTROL realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – działanie 1.4 Wzór na konkurencję – ETAP II

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0048/21-00

Tytuł Projektu: Wzrost konkurencyjności firmy PIPE CONTROL poprzez wzornictwo – wdrożenie Strategii Wzorniczej

Cele projektu: Celem głównym projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej podmiotu ŁUKASZ LIS PIPE CONTROL, dzięki wykorzystaniu wzornictwa i wdrożeniu rekomendacji zawartych Strategii Wzorniczej, w szczególności przez wprowadzenie na rynek nowego produktu (usługi) Renovation+, o nowoczesnym i innowacyjnym wzornictwie i zastosowaniu, w okresie realizacji projektu.

Celami pośrednimi są:

a) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej Strategii Wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów;
b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty usługowej;
c) poszerzenie rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów przez działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
d) wzmocnienie pozycji firmy w branży przez działania związane z promocją marki;
e) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu, firma PIPE CONTROL oczekuje przede wszystkim:

a) trwałej implementacji wzornictwa w rozwój firmy, wdrożenie metodyki Design Management, nawiązanie stałej współpracy z projektantami, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zarządzania i wykorzystania wzornictwa;
b) dywersyfikacji dotychczasowej oferty usług komunalnych dzięki wzornictwu, przez wprowadzenie innowacyjnego produktu w postaci znacząco ulepszonej usługi Renovation+;
c) poszerzenie obszaru działalności i pozyskanie nowych klientów poprzez zaspokojenie potrzeb dotychczas nie uwzględnianych grup docelowych;
d) działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
e) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy
w kontekście wdrażanej strategii wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów;
f) podniesienie poziomu konkurencyjności dzięki wzornictwu;
g) efektów finansowych: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

Wartość projektu: 5 257 020,00 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 2 968 700,00 zł

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności w firmie Łukasz Lis Pipe Control.

Firma Łukasz Lis Pipe Control realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności w firmie Łukasz Lis Pipe Control.

Cele projektu:

– realizacja zakresu rzeczowego wniosku poprzez zakup przenośnego systemu do telewizyjnej inspekcji kanalizacji
– rozwój działalności poprzez wprowadzenie innowacji produktowej w postaci usługi: Inspekcja TV przewodów rurowych w technologii Full HD
– poprawa poziomu technologicznego firmy działającego w sektorze MŚP, poprzez zakup nowoczesnych maszyn
– zwiększenie zatrudnienia.

Planowane efekty projektu:

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 797 844,68 zł
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1 szt.
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 3 EPC
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni 3 EPC

Wartość projektu ogółem: 1 443 160,23 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 645 315,55 zł

1.4 POPW – WZÓR NA KONKURENCJĘ

Firma Pipe Control Łukasz Lis realizuje projekt:

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

Cel projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy PIPE CONTROL poprzez wzornictwo”

Wartość projektu: 109 470,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 89 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 75 650,00 PLN

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

„Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnej usługi kompleksowej renowacji kanalizacji”

Łukasz Lis Pipe Control realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pn. „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnej usługi kompleksowej renowacji kanalizacji”
w ramach Poddziałania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie – Rozwój MŚP” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0239/19-00 z dnia 15.02.2022

Wartość projektu ogółem: 5 325 900,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 593 500,00 zł

Cele projektu: wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy

Planowane efekty: wprowadzenie innowacyjnej usługi: kompleksowa renowacja kanalizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV wraz z renowacją studni w ramach jednego systemu renowacyjnego